7.6.2019 Šumperk, velký sál Domu kultury – Beethovenova 9. symfonie